Личните данни, които събираме и обработваме от вас са относно физическата ви идентичност (имена, ЕГН, адрес, електронен адрес, телефон, документи за самоличност, дата на раждане, възраст и и подпис). Данните получаваме при сключване и изпълнение на договори за доставка на стоки.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за разглеждане на искане, сключване и изпълнение на договори за доставка на едро и на дребно на алкохолни и безалкохолни напитки, други напитки и храни.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е изпълнение на законови изисквания за водене на счетоводна отчетност по силата на Закон за счетоводството, ЗДДС и интерес от идентифициране на клиенти и служители на контрагенти при сключване и изпълнение на договори, сключване на договори и изпълнението им – чл.6, §1 б. „б“ и б. „в“ от Регламент 2016/679.

Следните публични органии лица ще получат личните ви данни:НАП, компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност; други трети лица при цесия на вземанията по договори.

След предоставяне на данните, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на данните ви след изпълнението на задълженията ви по договори за доставка на стоки. Отказът за обработка на данните ви е законен, преди да се заявят, поръча доставка или получат стоките и води до невъзможност за сключване на договор за продажба на стоки.

Данните ви се съхраняват в предвидените в закона срокове – 5 години от датата на изпълнение на договора, съответно приключване на всички съдебни производства по събиране на вземанията.

Данните ви не се предават на трети държави или на международни организации.

Данни на деца – предвид естеството на предоставяните стоки, информация за деца не се обработва.

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права:отказ от обработка, копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;прехвърляне на данните;коригиране без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;изтриване при наличието на някое от следните основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато обработването е незаконосъобразно или е изтекал срока за обработката им.
  • възражение за обработка за други цели на данните – маркетинг, например.
  • ограничаване на обработването;на обяснения при нарушения в режима на защита на данните; право на обезщетение и съдебна защита.

В офисите на дружеството и на интернет страницата му има публикуван образец на искане за изпълнение на посочените ви права. Имате право да искате разяснения относно правата ви от всеки служител на дружеството и от отговорник по защита на данните.

Използване на бисквитки - „Бисквитката“ е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта. Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт. В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

Лог файлове - сайтът на администратора събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).